Wednesday July 06 , 2022
Text Size
   

Godišnja konferencija

Od 1972. godine udruženje održava svake godine skupove stručnjaka različitih profila o aktuelnim problemima zaštite voda. Prvi skup, pod nazivom Jugoslovenski simpozijum o problemima zaštite voda, organizovan je u Beogradu 20-22. novembra 1972. godine. Pored JDZV u organizaciji Simpozijuma učestvovalo je još šest saveznih i republičkih zvaničnih organizacija i Tehnički fakultet iz Banja Luke. Sledeći skupovi su održavani pod nazivom "Zaštita", sa naznakom godine, do 1982. godine.

Od 1983. godine naziv je dopunjen radi isticanja da je reč o vodi i glasi "Zaštita voda", takođe sa naznakom godine održavanja. Ovi skupovi su imali naslov Konferencija o aktuelnim problemima zaštite voda, ili neki sličan, i do 1980. godine održavani su u Beogradu, na Beogradskom sajmu u sklopu sajamske manifestacije "Zaštita na radu", a od 1981. do 1992. godine i u drugim gradovima nekadašnje Jugoslavije. U periodu 1993.-1998. konferencije su se održavale u Srbiji i Crnoj Gori, da bi od 1999. godine bile održavane u Srbiji.

Od 2002. godine godišnje konferencije se održavaju pod nazivom “Voda” a pored zaštite vode od zagađenja teme konferencije obuhvataju i problematiku obezbeđenja potrebnog kvaliteta vode za piće i kanalisanja naselja. Na ovaj način omogućava se jedinstveno sagledavanje problema zaštite voda i njihovog korišćenja, što je preduslov za pravilno sagledavanje i efikasno rešavanje problema.

 

41. godišnja konferencija VODA 2012

SDZV, Institut Jaroslav Černi" i Vujić-Valjevo doo su organizovali 41. godišnju Konferenciju posvećenu korišćenju voda i zaštiti vodnih resursa od zagađenja - "VODA 2012". Konferencija je održana na Divčibarama od 5. do 7. juna 2012. godine.

Zbornik radova konferencije "VODA 2012" sadrži ukupno 61 rad koje je Programski odbor nakon pregleda prihvatio za izlaganje na Konferenciji i štamapnje u Zborniku radova. Najveći broj autora radova je iz Srbije a zastupljeni su i radovi autora iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine, R. Makedonije, Hrvatske i Holandije.

Od aktuelnih tema koje su obrađene na konefrenciji posebno ističemo pregled aktuelnih hidrometeoroloških parametara u Srbiji od zanačaja za zaštitu voda, problematiku organizacije i rada vodoprivrede, aktuelnu problematiku kvaliteta voda i sedimenata, savrmene metode kanalisanja i tretmana otpadnih voda i savremene metode pripreme vode za piće.

Radove sa konferencije VODA 2012 možete pogledati ovde: ZBORNIK RADOVA – VODA 2012.

 

40. godišnja konferencija VODA 2011

SDZV, Institut Jaroslav Černi" i JKP Vodovod Užice su organizovali 40. godišnju Konferenciju posvećenu korišćenju voda i zaštiti vodnih resursa od zagađenja - "VODA 2011". Konferencija je održana na Zlatiboru od 07. do 9. juna 2011. godine.

Na konferenciji je prezentovano 72 rada iz sledećih tematskih grupa:

  1. VODOPRIVREDNI, EKOLOŠKI I ORGANIZACIONI ASPEKTI KORIŠĆENJA I ZAŠTITE VODA
  2. KVALITET VODA I PROCESI U PRIRODNIM VODAMA
  3. SAKUPLJANJE I PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA
  4. VODOSNABDEVANJE NASELJA

Svoje radove su predstavili autori iz Srbije, Crne Gore, Makedonije, BiH, Hrvatske, Mađarske Rumunije i Ruske Federacije.

Od aktuelnih tema koje su našle svoje mesto u radovima Zbornika posebno ističemo problematiku uskladjivanje domaće regulative sa regulativom EU, organizacione i ekonomske aspekte vodoprivrede, aktuelnu problematiku kvaliteta voda i sedimenata, monitoring i tretman otpadnih voda, savremene metode pripreme vode za piće i kvalitet vode isporučen potrošačima.

Radove sa konferencije VODA 2011 možete pogledati ovde: ZBORNIK RADOVA – VODA 2011.

39. godišnja konferencija VODA 2010

Černi" i "Vujić Valjevo" doo, organizovalo je 39. godišnju Konferenciju posvećenu korišćenju voda i zaštiti vodnih resursa od zagađenja - "VODA 2010".
Konferencija je održana na Divčibarama od 08. do 10. juna 2010. Godine.

Na konferenciji je prezentovan 71 rad iz sledećih tematskih grupa:
  1. VODOPRIVREDNI, EKOLOŠKI I ORGANIZACIONI ASPEKTI KORIŠĆENJA I ZAŠTITE VODA
  2. KVALITET VODA I PROCESI U PRIRODNIM VODAMA
  3. SAKUPLJANJE I PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA
  4. VODOSNABDEVANJE NASELJA
Svoje radove su predstavili autori iz Srbije, Crne Gore, Makedonije, BiH, Hrvatske, Bugarske i Albanije.
Struktura stučnih profila autora je, kao i uvek, bila raznolika, što je doprinelo težnji SDZV da se problemi zaštite voda posmatraju multidisciplinarno, čime se doprinosi poboljšanju sagledavanja i rešavanja problema.

Od aktuelnih tema koje su našle svoje mesto u radovima Zbornika posebno ističemo problematiku primene regulative EU, organizacione i ekonomske aspekte vodoprivrede, aktuelnu problematiku kvaliteta voda i sedimenata, savremene metode uklanjanja prirodnih organskih materija iz vode, tretmana otpadnih voda i mere zaštite izvorišta vodosnabdevanja.

Radove sa konferencije VODA 2010 možete pogledati ovde: ZBORNIK RADOVA – VODA 2010