Tuesday August 09 , 2022
Text Size
   

Istorijat udruženja

     SRPSKO DRUŠTVO

     ZA ZAŠTITU VODA (BEOGRAD) 

 

 

 

1. UVOD

 

Srpsko društvo za zaštitu voda (SDZV) je naučno-stručno udruženje koje postoji već 52 godine. U toku ovih više od pola veka rada ciljevi i zadaci udruženja se nisu se promenili, i u najkraćem se mogu definisati kao borba za očuvanje i unapređenje vodnih resursa. Za realizaciju ovog složenog zadatka, bilo je potrebno okupiti stručnjake različitih profila (građevince, tehnologe, biologe, hemičare, hidrogeologe i dr.), u čemu je udruženje zaista uspelo. U udruženje je danas učlanjeno preko 70 preduzeća i institucija i više od 120 stručnjaka iz Srbije i regiona.

SDZV je bilo i ostalo posvećeno okupljanju stručnjaka koji se bave korišćenjem i zaštitom voda, zatim razmeni iskustava i promovisanju naučnog i stručnog rada koji doprinosi racionalnom i efikasnom korišćenju i zaštiti vodnih resursa, kao i podizanju svesti društva o stalnoj potrebi zaštite i unapređenja stanja kvaliteta voda i životne sredine. Značajno je napomenuti da je udruženje nevladina i neprofitna organizacija, da je rad u udruženju volonterski i da se finansijska sredstva za njegov rad obezbeđuju pretežno od članarina zainteresovanih preduzeća i institucija, prihoda od organizacije naučnih i stručnih skupova i pomoći nadležnih ministarstava. U tom smislu potrebo je posebno istaći dragocenu i kontinuiranu podršku udruženju od strane Instituta za vodoprivredu "Jaroslav Černi" iz Beograda, Ministarstva nadležnog za nauku, Inženjerske komore Srbije, Građevinskog fakulteta u Beogradu i drugih institucija.

Od osnivanja do danas SDZV je imalo različite nazive i administrativno-organizacione oblike rada, saglasno ustrojstvu države i važećim zakonskim propisima: od osnivanja do 2007. godine pod nazivom Jugoslovensko društvo za zaštitu voda (JDZV) a od 2007. godine pod nazivom Srpsko društvo za zaštitu voda (SDZV), ali način i suština delovanja ostali su nepromenjeni. Radom udruženja rukovodi predsednik uz pomoć rukovodećeg organa čiji se naziv menjao (Izvršni odbor, Predsedništvo, Glavni odbor, Upravni odbor i sl.) ali u kome su se uvek nalazili oni stručnjaci koji su imali volje i želje da se zalažu za unapređenje rada udruženja, okupljanje stručnjaka i promociju zaštite voda u najširem smislu te reči. Predsednici udruženja, od osnivanja do danas su bili, u hronološkom redosledu:

- dr Stevan Janković, dipl.hem.

- prof. dr Slobodan Gavrilović, dipl.inž.građ.

- prof. dr Sergije Ramzin

- Gradimir Božić, dipl.inž.građ.

- prof. dr Milorad Miloradov, dipl.inž.građ. (predsednik udruženja od 1978. do 1983. god.)

- Petar Vitjuk, dipl.inž.građ. (predsednik udruženja udruženja od 1983. do 1987. god.)

- Boško Petrik, dipl.inž.građ. (predsednik udruženja od 1987. do 1991. god.)

- prof. dr Miloje Milojević, dipl.inž.građ. (predsednik udruženja od 1992. do 1994. god.)

- prof. dr Vojislav Vukmirović, dipl.inž.građ. (predsednik udruženja od 1994. do 1996. god.)

- dr Zoran Čukić, dipl.inž.tehnol. (predsednik udruženja od 1996. do 2003. god.)

- Bogoljub Bogdanović, dipl.inž.građ. (predsednik udruženja od 2003. do 2006. god.)

- prof. dr Milan Dimkić, dipl.inž.građ. (predsednik udruženja od 2006. do 2020 god.)

- Dr Momir Paunović, dipl.biol. (predsednik udruženja od 2020. god.)


Od osnivanja je bilo oscilacija u radu i perioda sa smanjenim aktivnostima ali je ovo udruženje jedino specijalizovano društvo u sastavu Saveza građevinskih inženjera Srbije (nekada pod nazivom Savez građevinskih inženjera i tehničara Jugoslavije) koje nije prekidalo svoj rad. Kontinuitetu i stabilnosti rada udruženja su doprineli i organizacioni sekretari udruženja: Snežana Daković, dipl.inž.tehnol (sekretar udruženja od 1980. do 1996. godine) i dr Aleksandar Đukić, dipl.inž.građ (sekretar udruženja od 1996. godine), dok je knjigovodstveno-adminstrativne poslove udruženja od njegovog osnivanja neprekidno vršila g-đa Milena Miloradov.

Ozbiljnost u radu, posvećenost struci i nauci kako u uskospecijalizovanim, tako i u interdisciplinarnim oblastima, kao i konkretni rezultati ostvareni tokom dugog niza godina, razlog su dugogodišnje cenjene pozicije koju je udruženje ima u Međunarodnoj asocijaciji za vode (Internacional Water Association-IWA, London, Ujedinjeno Kraljevstvo) i u Evropskoj asocijaciji za vode (European Water Association-EWA,Henef, Nemačka).

 

2. ISTORIJAT I PREGLED AKTIVNOSTI UDRUŽENJA

 

2.1. Osnivanje i rad Jugoslovenskog društva za zaštitu voda (JDZV) u SFRJ (1966-1992)[1]

 

Jugoslovensko društvo za zaštitu voda (JDZV) osnovano je 28. juna 1966. godine, kao specijalizovano društvo u sastavu Saveza građevinskih inženjera i tehničara Jugoslavije (SGITJ). Potreba za formiranjem ovakvog udruženja ispoljila se posle naglog razvoja industrije kod nas posle Drugog svetskog rata. Naročito presudnu ulogu u tom pravcu imali su nalazi Savezne sanitarne inspekcije od 1951. godine, a u vezi sa sprovedenom anketom o snabdevanju vodom naselja i industrije i uklanjanju otpadnih materija iz rečnih tokova, kao i zaključci Prvog jugoslovenskog savetovanja o otpadnim vodama, održanom u Beogradu, 7.-10. decembra 1964. godine.

Predsednik inicijativnog odbora za osnivanje Društva bio je Stojan Turajlić, dipl.inž.građ., tadašnji savetnik Instituta za vodoprivredu "Jaroslav Černi", koji ima posebnu zaslugu za stvaranje i početak rada JDZV. Jedan od članova inicijativnog odbora bio je i dr Stevan Janković, dipl.hem., tadašnji docent na Građevinskom fakultetu u Beogradu.

Početni rad Društva bio je praćen neminovnim problemima u iznalaženju prave forme i odgovarajućeg mesta u stručnoj javnosti, što je veoma uspešno prebrodio dr Sergije Ramzin, zahvaljujući njegovom poznavanju problematike i izuzetnom entuzijazmu.

Profesor Milorad Miloradov, predsednik JDZV od 1978. do 1983. godine, je znatno unapredio rad udruženja. Prvo je na njegovu inicijativu doneta odluka da se naučno-stručni skupovi ne održavaju samo u Beogradu, nego na teritoriji cele Jugoslavije. Time se izuzetno povećala zainteresovanost stručne javnosti i to iz dva razloga: prvo što se u onom regionu u kome se održavao skup znatan broj stručnjaka trajno vezao za JDZV, i drugo što se izuzetno povećao broj učesnika skupova, jer je pružena mogućnost da se na terenu upoznaju problemi zaštite voda širom tadašnje Jugoslavije. Takođe zahvaljujući zalaganju profesora Miloradova JDZV je od 1980. godine postalo član međunarodne asocijacije za zaštitu voda od zagađenja IAWPRC (kasnije preimenovano u IAWQ, a danas je pod nazivom IWA) i on je kao član Upravnog odbora ove međunarodne organizacije, u čijem je radu aktivno učestvovao, omogućio da JDZV bude organizator nekoliko međunarodnih skupova iz oblasti zaštite voda.

Treba zapaziti da je u ovom periodu JDZV bilo ustrojeno po ugledu na ustrojstvo tadašnje države (SFRJ) kao savez republičkih udruženja, i dok je sedište JDZV od osnivanja uvek bilo u Beogradu, u aktivnosti JDZV su uzimali učešća stručnjaci iz cele Jugoslavije. Iako je postojalo Društvo za zaštitu voda Srbije, kao članica JDZV i udruženje stručnjaka iz SR Srbije, stručnjaci iz Srbije su praktično sve svoje aktivnosti usmeravali direktno kroz JDZV. Politička dešavanja i raspad SFRJ se neminovno odrazio i na rad JDZV. 1991. godine na godišnjoj konferenciji udruženja ne učestvuje Društvo za zaštitu voda Slovenije, a od 1992. godine JDZV čine društva iz Srbije i Crne Gore.

 

2.2. Jugoslovensko društvo za zaštitu voda (JDZV) u periodu 1992-2006

 

U periodu 1992-1994, svakako jednom od najtežih za održavanje kontinuiteta rada JDZV, profesor Miloje Milojević kao predsednik JDZV, uložio je ogroman trud da se održe redovne godišnje Konferencije u Subotici i Aranđelovcu. U periodu 1994.-1996. izvršena je reorganizacija udruženja u skladu sa novonastalim okolnostima, tako da JDZV čine društva za zaštitu voda iz Srbije i Crne Gore. Aktivnosti JDZV su intenzivirane i vraćene na pređašnji nivo. 1996. godine prof. V.Vukmirović se povlači i na mesto predsednika dolazi dr Zoran Čukić. JDZV intenzivira međunarodnu saradnju: kao nacionalni predstavnik se učlanjuje u Evropsku asocijaciju zaštite voda od zagađenja - EWPCA (danas pod nazivom EWA), i obnavlja članstvo i aktivnosti u IAWQ (danas pod nazivom IWA). Članovi JDZV učestvuju po pozivu na trećoj konferenciji Bugarskog udruženja za kvalitet voda u Sofiji februara 1998. godine. Na godišnjoj konferenciji 1998. godine u Kotoru učestvuju eminentni međunarodni stručnjaci: dr Piet Odendaal iz Južne Afrike (potpredsednik IAWQ), dr Peter Matthews iz Velike Britanije (predsednik Evropske asocijacije zaštite voda od zagađenja – EWPCA, danas pod nazivom EWA), dr Peter Literati iz Mađarske (koordinator Evropskog programa za inter-kalibraciju laboratorija) i dr Joachim Bendow iz Nemačke (glavni menadžer UNDP/GEF programa zaštite Dunavskog sliva). Nažalost međunarodne aktivnosti nisu potrajale i već naredna 1999. godina je bila jedna od najtežih u radu udruženja, ali radom i entuzijazmom rukovodstva JDZV i lokalnih suorganizatora iz Sokobanje, udruženje ipak uspeva da te godine uspešno organizuje godišnju konferenciju i održi minimum redovnih aktivnosti.

2003. godine za predsednika je izabran Bogoljub Bogdanović i aktivnosti udruženja se dalje intenziviraju. B. Bogdanović se 2006. godine povlači i za predsednika JDZV izabran je prof. dr Milan Dimkić. U rad udruženja uvode se novine: uvodi se organizacija posebnih seminara, na godišnjim konferencijama se organizuju posebne sesije posvećene upravljanju vodama i planiranu u vodoprivredi i širi se izdavačka delatnost udruženja.

 

2.3. Srpsko društvo za zaštitu voda (od 2007. godine)

 

Nakon prestanka državne zajednice Srbija i Crna Gora, JDZV vrši reorganizaciju: 2007. godine usvaja novi Statut i postaje Srpsko društvo za zaštitu voda, kao pravni sledbenik JDZV. Za predsednika SDZV ponovo je izabran dr M.Dimkić. Aktivnosti SDZV se dalje razvijaju: udruženje počinje da učestvuje u ko-organizaciji međunarodnih skupova, intenzivira se praksa da se na godišnjim konferencijama organizuju posebne sesije posvećene aktuelnoj problematici upravljanja vodama i planiranju u vodoprivredi. Tako, na primer, na godišnjim konferencijama SDZV su prezentovane sledeće aktuelne teme i strateški planovi:

-          Plan upravljanja slivom reke Dunav (ICPDR),

-          Rezultati trećeg zajedničkog praćenje kvaliteta reke Dunav (Joint Danube Survey 3),

-          Prezentacija nacrta Plana upravljanja vodama na teritoriji Republike Srbije,

-          Prezentacija nacrta Plana zaštite voda od zagađenja u Republici Srbiji,

-          Rezultati monitoringa akumulacije Vrutci i analiza uzroka cvetanja cijano bakterija,

-          Rezultati hidroloških analiza i rekonstrukcija hidroloških prilika koje su dovele do katastrofalnih poplava u slivu Kolubare 2014. godine.     

Nakon analize ustanovljeno je da izdavanje informativnog Biltena udruženja nije više svrsishodno. 2011. godine je započeto, zajedno sa suizdavačima iz zemlje i inostranstva, izdavanje naučnog časopisa na engleskom jeziku pod naslovom "Water Research and Management", zahvaljujući pre svega velikom zalaganju predsednika udruženja dr Dimkića, koji je izabran za glavnog urednika časopisa.

2009. godine izvršena je nova registracija SDZV i usvojen je novi Statut, sve ovo usklađeno sa zahtevima novog zakona o udruženjima. Prema novom statutu, SDZV je nevladino, neprofitno udruženje koje ima svojstvo pravnog lica. SDZV je ostalo konstitutivni član Saveza građevinskih inženjera Srbije (SGIS, ranije pod nazivom SGITJ), a članstvom u SGITJ je i član Saveza inženjera i tehničara Srbije.

 

3. ORGANIZACIJA SKUPOVA

 

3.1 Redovna godišnja naučno-stručna konferencija

 

Od 1972. godine JDZV održava svake godine skupove o aktuelnim problemima zaštite voda. Prvi skup, pod nazivom Jugoslovenski simpozijum o problemima zaštite voda, organizovan je u Beogradu 20-22. novembra 1972. godine. Pored JDZV u organizaciji Simpozijuma učestvovalo je još šest saveznih i republičkih zvaničnih organizacija i Tehnički fakultet iz Banja Luke. Sledeći skupovi su održavani pod nazivom "Zaštita", sa naznakom godine, do 1982. godine. Od 1983. godine naziv je dopunjen radi isticanja da je reč o vodi i glasi "Zaštita voda", takođe sa naznakom godine održavanja. Ovi skupovi su imali naslov Konferencija o aktuelnim problemima zaštite voda, ili neki sličan, i do 1980. godine održavani su u Beogradu, na Beogradskom sajmu u sklopu sajamske manifestacije "Zaštita na radu", a od 1981. godine kao poseban događaj organizovan u različitim gradovima Jugoslavije.

Tematika koja je izlagana na naučno-stručnim konferencijama bila je veoma raznovrsna i sveobuhvatna. Od 2002. godine u teme godišnje konferencije uvodi se deo problematike vodosnabdevanja i kanalisanja naselja, i od tada teme konferencije uključuju i problematiku obezbeđenja potrebnog kvaliteta vode za piće, planiranje i eksploataciju kanalizacionih sistema i uticaj otpadnih voda na vodoprijemnike. Na ovaj način se problem korišćenja i zaštite vodnih resursa posmatra jedinstveno što je preduslov za pravilno sagledavanje i efikasno rešavanje problema u ovoj oblasti. Da bi se naglasilo proširenje tema naziv godišnjih konferencija je od 2000. godine je promenjen u ²Voda².

 

Konferencija "Voda 2005", Kopaonik, jun 2005.

Konferencija "Voda 2010", Divčibare, jun 2010.

 

Konferencija ima regionalni karakter jer je deo radova od autora iz zemalja regiona i Evrope. Tradicija i kvalitet konferencije su razlog što ona ima redovnu podršku ministarstva R. Srbije nadležnog za nauku, ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Inženjerske komore Srbije i dr.

U tabeli 1 dati su podaci o mestu održavanja i broju radova na godišnjim konferencijama udruženja do 2017. godine. Broj učesnika na konferencijama je varirao, do 1991. godine se kretao od oko 200 do 400. Proteklih 15-ak godina broj se ustalio na od oko 80 do 130.

 

Tabela 1. Podaci o godišnjim naučno-stručnim konferencijama JDZV/SDZV

Br.

Mesto

Godina

Br. radova

Br.

Mesto

Godina

Br. radova

1

Beograd

1972

45

24

Tara          

1995

97

2

Beograd

1973

12

25

Ulcinj

1996

103

3

Beograd

1974

23

26

Sombor

1997

80

4

Beograd

1975

21

27

Kotor

1998

92

5

Beograd

1976

16

28

Sokobanja

1999

76

6

Beograd

1977

9

29

Mataruška banja

2000

78

7

Beograd

1978

26

30

Aranđelovac

2001

73

8

Beograd

1979

25

31

Vrnjačka Banja

2002

87

9

Beograd

1980

38

32

Zlatibor

2003

91

10

Dubrovnik

1981

29

33

Borsko jezero

2004

106

11

Ohrid

1982

47

34

Kopaonik

2005

92

12

Opatija

1983

111

35

Zlatibor

2006

82

13

Novi Sad

1984

88

36

Tara

2007

83

14

Sarajevo

1985

94

37

Mataruška banja

2008

85

15

Kragujevac

1986

46

38

Zlatibor

2009

84

16

Kranjska Gora

1987

57

39

Divčibare

2010

71

17

Dojran

1988

91

40

Zlatibor

2011

82

18

Rovinj

1989

139

41

Divčibare

2012

62

19

Bar

1990

112

42

Perućac

2013

71

20

Neum

1991

71

43

Tara

2014

68

21

Subotica

1992

54

44

Kopaonik

2015

57

22

Aranđelovac

1993

61

45

Zlatibor

2016

68

23

Igalo

1994

93

46

Vršac

2017

55

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

3151

 

Postoji još jedan značajan rezultat ovih konferencija, koji se ne može iskazati ni brojem ni grafičkim prikazom ni tabelom, a to je međusobno upoznavanje ljudi koji se bave istom problematikom, neposredna razmena dragocenih informacija i iskustava, koja se često nastavlja zajedničkim timskim radom.

 

2.3 Organizacija drugih skupova i radionica u zemlji

 

U saradnji sa drugim institucijama, JDZV je organizovalo nekoliko kraćih specijalističkih seminara, javnih diskusija i sličnih manifestacija, da pomenemo samo neke:

 • Javna diskusija o Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode koja služi za javno snabdevanje stanovništva kao voda za piće ili za proizvodnju namirnica namenjenih javnoj prodaji (Beograd, 1979.). Zaključci su dostavljeni Saveznom Komitetu za zdravstvo i socijalnu politiku.
  • Međunarodni sajam vodoprivrede "Voda `80" u Novom Sadu, sa dva predavanja,
 • Seminar: Merenje proticaja u otvorenim kanalima i sistemima sa otvorenom površinom (april 1980, Beograd), zajedno sa Institutom za hidrotehniku Građevinskog fakulteta u Beogradu,
 • Naučno-stručni skup u Ohridu (1982.) "Zaštita, očuvanje i unapređenje kvaliteta slatkih voda", na kome se JDZV pojavljuje kao suorganizator.
 • Seminar „Primena okvirne direktive o vodama EU u Republici Srbiji“, novembar 2006., Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Republička direkcija za vode, Jugoslovensko društvo za zaštitu voda, Udruženje za komunalnu delatnost Privredne komore Srbije, Beograd

 

2.4 Organizacija međunarodnih skupova

 

JDZV je učestvovalo u organizaciji više međunarodnih skupova, od koji se ističu kao najbitniji:

 • Međunarodni kongres o zaštiti voda mora, reka i jezera zemalja Jugoistočne Evrope (Co.P.I.S.E.E.), u Beogradu, 1976. g.
 • Međunarodni kongres o zaštiti voda zemalja Jugoistočne Evrope (Co.P.I.S.E.E.), u Ohridu, 1981. g.
 • Konferencija o problemima zaštite voda Mediterana, zajedno sa Savezom inženjera i tehničara Jugoslavije, uz podršku Međunarodnog društva za zaštitu voda i drugih međunarodnih organizacija, u Splitu, 1985. g.
 • Konferencija o sprečavanju zagađivanja u slivu reke Dunav, uz podršku Međunarodnog društva za zaštitu voda i drugih međunarodnih organizacija, u Novom Sadu, 1989. g.
 • Učešće u organizaciji IWA specijalizovane konferencije o upravljanju podzemnim vodama, Beograd, 2007.
 • Učešće u organizaciji IWA specijalizovane konferencije o upravljanju podzemnim vodama, Beograd, 2011.
 • Učešće u organizaciji IWA specijalizovane konferencije o upravljanju podzemnim vodama, Beograd, 2015.
 • Učešće u organizaciji nekoliko seminara pod pokroviteljstvom UNESCO i Instituta "JarosIav Černi", Beograd, 2014-2015.

3. IZDAVAČKA DELATNOST

 

3.1 Zbornici radova sa godišnjih naučno-stručnih konferencija

        Konferencije pod nazivom "Zaštita", odnosno "Zaštita voda" udruženje je organizovalo od 1973. do 1999. godine, a od 2000. godine godišnja naučno-stručna konferencija se organizuje pod nazivom "Voda". Od 1981. godine zbornici radova sa godišnjih konferencija udruženja se štampaju pre početka konferencije. Rejting Konferencije i multidisciplinarnost, redovno su obezbeđivali brojne stručne i naučne radove iz oblasti vodoprivrede, hidrotehnike, biologije, hemije, tehnologije, ekologije, ekonomije, hidrogeologije, zakonodavstva i drugih struka i specijalnosti u vezi korišćenja i zaštite vodnih resursa. Ukupan štampani obim svih Zbornika radova do sada iznosi oko 20.000 strana, sa preko 3100 naučnih i stručnih radova, što je svakako obim vredan poštovanja, pogotovu što je reč o naučno-stručnim radovima recenziranim od strane eminentnih stručnjaka iz pojedinih oblasti i tematskih grupa Konferencije. Zbornici radova se šalju svim referentnim bibliotekama u zemlji i regionu, a u poslednjih desetak godina pored štampane verzije izdaje se i elektronska verzija Zbornika radova.

Urednici zbornika radova su bili Milutin Mostarlić, dipl.inž. početkom osamdesetih godina, od 1986. godine prof. dr Miloje Milojević, a od 2000. godine dr Aleksandar Đukić.

Ovde treba posebno istaći doprinos prof. dr Bože Dalmacije kvalitetu Zbornika radova. Prof. Dalmacija sa saradnicima je objavio veliki broj radova u čak više od 35 zbornika radova sa godišnjih konferencija udruženja. Pored ovoga, prof. Dalmacija je uključio u aktivnosti udruženja plejadu mlađih naučnih radnika sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu čime je znatno doprineo unapređenju njegovog rada i podizanju naučnog i stručnog nivoa godišnjih konferencija. Takođe, veliki doprinos kvalitetu zbornika radova udruženja daje i dugogodišnji predsednik Programskog odbora konferencije, prof. dr Branislavu Đorđević.

 

3.2 Informativni Bilten

 

Udruženje je od 1968. do 2009. godine redovno izdavalo i dostavljalo svojim članovima Bilten - informativno tromesečno glasilo koje je sadržalo osim pojedinih interesantnih naučno-stručnih radova između dveju Konferencija, još i informacije o radu udruženja, zaključke sa održanih Konferencija, obaveštenja o sličnim skupovima u zemlji i svetu kao i niz drugih informacija. Međutim već početkom 2000-ih godina, sa razvojem informatičkih tehnologija, postalo je jasno da Bilten u prvobitno zamišljenoj formi više nije efikasan i atraktivan vid komunikacije sa članstvom, tako da je SDZV prestalo sa njegovim izdavanjem 2009. godine.

 

3.3 Naučno stručni časopis "Water Research and Mangament"

 

Uviđajući potrebu za podsticanjem publikovanja istraživanja koja su vezana za različite aspekte istraživanja u oblasti voda, uključujući i interakcije unutar kompleksne problematike upravljanja vodnim resursima, SDZV je zajedno sa Institutom za vodoprivredu Jaroslav Černi (Beograd), Institutom za biološka istraživanja Siniša Stanković (Beograd) i Međunarodnim udruženjem vodovoda podunavskih zemalja (IAWD - Beč, Austrija) početkom 2011. godine pokrenulo objavljivanje novog naučno-stručnog časopisa Water Research & Management. Glavni urednik časopisa je dr Milan Dimkić, a u uređivački odbor su uključeni eminentni stručnjaci iz zemlje i sveta. Časopis izlazi četiri puta godišnje u štampanoj i digitalnoj verziji. U izdavanje časopisa su uključene eminentne domaće i međunarodne institucije i pojedinci, sa ciljem da časopis Water Research & Management postane vodeći naučni časopis iz oblasti voda prepoznat kako na domaćem tako i na internacionalnom nivou.

Časopis se uređuje po principima časopisa otvorenog pristupa (Open Access Journal) uz poštovanje svih etičkih i profesionalnih pravila ustanovljenih u ovoj oblasti. Digitalna verzija časopisa je dostupna na adresi www.wrmjournal.com gde se mogu naći svi objavljeni članci i dobiti sve dalje informacije. Prema kategorizaciji naučnih časopisa koju vrši republičko ministarstvo nadležno za nauku, časopis Water Research & Management od 2012. do 2015. godine ima kategoriju vrhunskog nacionalnog časopisa (M51) u oblasti uređenja, zaštite i korišćenja voda, zemljišta i vazduha, a od 2016. godine i kategoriju M24, što je ujedno i najviša kategorija koju može dodeliti ministarstvo. SDZV je pokrenulo proceduru praćenja citiranja i uticaja časopisa, sa ciljem eventualnog uvrštenja na listu časopisa sa impakt faktorom.

 

4. ČLANOVI UDRUŽENJA

 

Članstvo u SDZV je dobrovoljno, i članovi udruženja mogu biti:

-        Kolektivni članovi SDZV, koji redovno dobijaju sva publikovana izdanja udruženja, kao i ostale relevantne informacije kojima udruženje raspolaže, što na direktan ili indirektan način pomaže afirmaciji preduzeća i unapređenju znanja i aktivnosti njegovih članova.

-        Individualni članovi SDZV, koji mogu da publikacije i kotizacije za skupove SDZV plaćaju po nižim, povlašćenim cenama i takođe stiču pravo da se aktivno uključite u rad organa i drugih radnih tela u okviru SDZV, ili da preko udruženja uspostavljaju veze sa drugim domaćim i međunarodnim srodnim naučno-stručnim udruženjima.

 

U udruženje je danas učlanjeno preko 70 preduzeća i institucija (kolektivni članovi udruženja) i oko 120 stručnjaka iz Srbije i regiona (individualni članovi udruženja).

Za izuzetan doprinos radu udruženja istaknutim stručnjacima je dodeljeno do sada 37 diploma počasnih članova (Tabela 2), a za poseban doprinos 87 diploma zaslužnih članova udruženja (Tabela 3).

 

Tabela 2. Počasni članovi JDZV/SDZV


1.Stojan Turajlić, Beograd, dipl.inž. 1973.

2.Dr Sergije Ramzin, lekar, Beograd, 1973.

3.Dr Aleš Bebler, Beograd, 1978.

4.Ljubiša Milošević, Novi Sad, 1986.

5.Dr. Aleksandar Ćorović, dipl.inž., Sarajevo, 1986.

6.Živorad Kovačević, dipl.inž., Beograd, 1986.

7.Dr Stevan Janković, dipl.hem., Beograd, 1986.

8.Dr Milorad Miloradov, dipl.inž., Novi Sad, 1986.

9.Novak Pantović, dipl.inž., Kragujevac, 1986.

10.Dr Miloje Milojević, dipl.inž., Beograd, 1991.

11.Nedeljko Milutin, dipl.inž., Novi Sad, 1991.

12.Dr Vlasta Pujun, dipl.biol., Novi Sad, 1991.

13.Radmila Radonjić, dipl.inž., Podgorica, 1993.

14.Mr Kosta Žunjić, dipl.inž., Podgorica, 1993.

15.Dr Ljubinka Obušković, dipl.biol., Beograd, 1993.

16.Dr Božidar Batinić, dipl.inž. Beograd, 1996.

17.Dr Jožef Benak, dipl.inž., Subotica, 1996.

18.Dr Dušan Dragović, dipl.inž., Podgorica, 1996.

19.Dušan Jovanović, Novi Sad, 1996.

20.Stevan Milovanović, Novi Sad, 1996.

21.Dragan Nikolić, Kragujevac, 1996.

22.Dr Vasilije Radulović, Podgorica, 1996.

23.Dr Đula Seleši, dipl.biol., Subotica, 1996.

24.Bajo Šćepanović, Priština, 1996.

25.Antony Milburn, EWA Executive Secretary, (UK), 2000.

26.Veselin Perović, Podgorica, 2001.

27.Snežana Daković, Beograd, 2001.

28.Prof Dr Vojislav Vukmirović, Beograd, 2001.

29.Dr Zoran Čukić, Novi Sad - Beograd, 2001.

30.Dr Mirko Popović, Beograd, 2001.

31.Dr Piet Odendaal, IWA President (R. of South Africa), 2002.

32.Dr Dubravka Regner, naučni savetnik, dipl.biolog, Kotor, 2006.

33.Prof. dr Božo Dalmacija, dipl.hem., Novi Sad, 2006.

34.Prof. dr Branislav Djordjević, dipl.inž.građ., Beograd, 2006.

35.Dr Violeta Cibulić,dipl.inž.tehn., Leskovac, 2006.

36.Prof. dr Lazar Ignjatović,dipl.inž.građ., Niš, 2006.

37.Mr Aleksandar Djukić,dipl.inž.građ., Beograd, 2006.

 


 

Tabela 3. Zaslužni članovi JDZV/SDZV


1.Dr Aleksandar Ćorović, dipl.inž., Sarajevo, 1973.

2.Dr Slobodan Gavrilović, dipl.inž., Beograd, 1973.

3.Mileva Šibalić, dipl.inž., Beograd, 1973.

4.Dr Trajko Konevski, Beograd, 1973.

5.Gordana Gajić, dipl.inž., Beograd, 1973.

6.General potp. Branislav Barjaktarević, Beograd, 1978.

7.Konstantin Basiljević, dipl.inž., Beograd, 1978.

8.Savo Vukčević, dipl.inž., Titograd, 1983.

9.Dr Milorad Miloradov, dipl.inž., Beograd, 1983.

10.Dr Stevan Janković, dipl.hem., Beograd, 1983.

11.Gradimir Božić, dipl.inž., Beograd, 1983.

12.Novak Pantović, Kragujevac, 1983.

13.Mile Stanojević, dipl.inž., Novi Sad, 1983.

14.Ljiljana Lukić, dipl.inž., Sarajevo, 1983.

15.Petar Vitjuk, dipl.inž., Novi Sad, 1986.

16. Stevan Milovanović, dipl.inž., Novi Sad, 1986.

17.Nedeljko Milutin, dipl.inž., Novi Sad, 1986.

18.Dr Vlasta Pujin, dipl.biol., Novi Sad, 1986.

19.Dr Živojin Živanov, Novi Sad, 1986.

20.Dr Đula Seleši, dipl.biol., Subotica, 1986.

21.Zoran Barbalić, dipl.inž., Sarajevo, 1986.

22.Branko Krupijel, dipl.inž., Sarajevo, 1986.

23.Dr Mirko Popović, dipl.inž., Sarajevo, 1986.

24.Dr Borislav Jakšić, dipl.inž., Banja Luka, 1986.

25.Božo Knežević, dipl.inž., Sarajevo, 1986.

26.Dr Ivanka Brković-Popović, dipl.biol., Sarajevo, 1986.

27.Mirza Selimović, dipl.inž., Sarajevo, 1986.

28.Dr Miloje Milojević, dipl.inž., Beograd, 1986.

29.Snežana Daković, dipl.inž., Beograd, 1986.

30.Dr Vojislav Vukmirović, dipl.inž., Beograd, 1986.

31.Mr Prvoslav Marjanović, dipl.inž., Beograd, 1986.

32.Mr Violeta Cibulić, diol.inž., Niš, 1991.

33.Dragan Nikolić, dipl.inž., Kragujevac, 1991.

34.Dr Božidar Batinić, dipl.inž. Beograd, 1991.

35.Dr Ljubinka Obušković, dipl.biol., Beograd, 1991.

36.Radmila Radonjić, dipl.inž., Podgorica, 1991.

37.Dr Dušan Dragović, dipl.inž., Podgorica, 1991.

38.Dr Vasilije Radulović, dipl.inž., Podgorica, 1991.

39.Mr Miroslav Steinbauer, Sarajevo, 1991.

40.Mr Ajša Cerić, dipl.inž. Sarajevo, 1991.

41.Veselin Perović, dipl.inž., Podgorica, 1993.

42.Dr Jožef Benak, dipl.inž., Subotica, 1993.

43.Olivera Doklestić, dipl.inž., Herceg Novi, 1993.

44.Radenko Marjanović, dipl.inž., Aranđelovac, 1993.

45.Gvozdimir Jokić, dipl.inž., Aranđelovac, 1993.

46.Momir Bendić, dipl.inž., Sevojno, 1996.

47.Bogoljub Bogdanović, dipl.inž., Beograd, 1996.

48.Vojislav Vukosavljević, Beograd, 1996.

49.Nina Drndarski, Beograd, 1996.

50.Miladin Jakovljević, 1996.

51.Dr Draga Janković, dipl.biol., Zemun-Beograd, 1996.

52.Nikola Josić, 1996.

53.Dr Dejan Ljubisavljević, dipl.inž., Beograd, 1996.

54.Čedomir Maksimović, dipl.inž., Priština, 1996.

55.Dr Stevan Maletin, dipl.biol., Novi Sad, 1996.

56.Anđa Marjanović, dipl.inž., Beograd, 1996.

57.Miroslav Mitić, 1996.

58.Mr Ana Mišurović, dipl.inž., Podgorica, 1996.

59.Lazar Popović, dipl.inž., Beograd, 1996.

60.Dr Ružica Ratajac, dipl.biol., Novi Sad, 1996.

61.Dr Zoran Čukić, dipl.inž., Novi Sad - Beograd, 1996.

62.Branislav Ćirić, lekar, Niš, 1996.

63.Novica Sojević, Priština,

64.Dr Sreten Mandić, Kotor, 1996.

65.Nada Đukić, Novi Sad, 1996.

66.Dr Božo Dalmacija, Novi Sad, 2001.

67.Dr Branislav Đorđević, Beograd, 2001.

68.Dr Dubravka Regner, Kotor, 2001.

69.Dr Stanka Filipović, Podgorica, 2001.

70.Dr Zagorka Tamaš, Novi Sad, 2001.

71.Milutin Mandić, Kraljevo, 2001.

72.Dr Milan Dimkić, dipl.inž.građ., Beograd, 2006.

73.Mr Aleksandar Đukić, Beograd, 2001.

74.Milutin Ignjatović,dipl.inž., Beograd, 2006.

75.Dr Nikola Marjanović, dipl.inž.građ., Beograd, 2006.

76.Dr Mileta Perišić, dipl.inž.tehn., Beograd, 2006.

77.Dr Bojan Milovanović, Raška, 2006.

78.Dragoljub Kostić,dipl.inž.elektro, Užice, 2006.

79.Predrag Milenković,dipl.inž.građ., Zaječar, 2006.

80.Dr Slobodan Vukčević, dipl.inž.građ., Podgorica, 2006.

81.Nikola Bugarski, dipl.inž.građ., Novi Sad, 2006.

82.Dr Nenad Vuksanović,dipl.biolog, Kotor, 2006.

83.Mr Milena Bečelić, dipl.inž.hem., Novi Sad, 2006.

84.Dr Sreten Mandić, dipl.biolog, Kotor, 2006.

85.Trajče Talevski, dipl.biolog, Ohrid, 2006.

86.Mr Marina Talevska,dipl.biolog, Ohrid, 2006.

87.Dr Momčula Joranoski, Ohrid, 2006

 

 

 

 [1] Za opis aktivnosti Jugoslovenskog društva za zaštitu voda (JDZV) korišćeni su:

-          "Povodom jubileja JDZV" autora Miloja Milojevića, Vojislava Vukmirovića i Snežane Daković, objavljeno u Zborniku radova sa konferencije "Zaštita voda 1996", Ulcinj, jun 1996, JDZV, Beograd.

-          Povodom 40 godina od osnivanja JDZV, autora Богољубa Богдановићa i Александрa Ђукићa, objavljeno u Zborniku radova sa konferencije "Voda 2006", Zlatibor, jun 2006, JDZV, Beograd.